The Laboratory of Environmental Microbiology and Toxicology

 

Post-Doctoral Research Fellows

Dr. Meng Li

Dr. Yongfeng Wang

 

Current Ph.D. Students

Mr. Jing Chen

Miss Ling Luo

Mr. Zhichao Zhou

Miss Han Meng

Miss Ruonan Wu

Miss Xiaowei Zhang

 

Graduate Students Completed

Ma, Yee Ki (2002)

Wany, Yanling (2003)

Lai, Mei Yi (2004)

Wang, Yingying (2004)

Wang, Yuping (2004)

Cheung, Ka Hong (2005)

Yip, Choi Yuen (2005)

Xu, Xiangrong (2005)

Chiu, Ellen (2007)

Shen, Pingping (2008)

Yu, Xiao-Zhang (2008)

Pan, Li (2008)

Hu, Hongli (2010)

Lee, Ka Kwok (2010)

Wang, Jing (2011)

Li, Meng (2011)

Cao, Huiluo (2011)

Jiang, Xiwen (2012)

Wang, Yongfeng (2012)

Ding, Shunping (2013)

Han, Ping (2013)

 

Laboratory Technician

Miss Kelly Lau

 

Dr. Gu's Profile